БГ „ПРАВОСЪДИЕ“: ЦИГАНСКИТЕ НАБЕЗИ – ЗАКОННИ, А ЗАЩИТАТА – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Докога държавата ще толерира ежедневните цигански набези и сурово ще наказва всеки дръзнал да защити частната си собственост?

Cigani-Levski-Car-BorisЦялата политика на държавата спрямо циганите е на принципа „да си правят каквото искат“. Циганите са любимци на политиците, тъй като са техния евтин електорат, който им осигурява място в Парламента. Ръце са вдигнали всички хора от циганските кражби и престъпления, но още по-фрапиращ е модела на провосъдие в България, според който не всички са равни пред закона. Циганите биват умишлено толерирани, за да не писне някой, че видиш ли „етническия мир“ е застрашен, а престъпника е осъден, само защото е от ромски произход. Миналата събота в хронологията на тези случаи влезе още един такъв.

Повече от богата е хронологията на циганските престъпления. Но те са нещо обичайно и не са темата на статията ни, а това че на практика човек няма право да се защити от циганския терор, защото циганите са специални граждани в Република България. И ако посмееш да използваш сила срещу циганин, който краде от частната ти собственост, или те е нападнал ти ще си поредната жертва в името на „етническия мир“, който за назидание на останалите ще получи възможно най-суровата присъда.

В хладилното депо на жп.гара Подуяне беше разстрелян ром, който за пореден път дошъл с приятелите си да краде от депото. 

За броени часове срещу охранителя беше повдигнато обвинение. Но защо се стигна до този грозен край?! Къде беше полицията, която е била уведомявана неведнъж, че това депо е поредния „обект“ на циганските набези. Ако полицията си вършеше работата и арестуваше циганските крадци нямаше да се стигне дотук. Защото този случай е показателен. Рано сутринта охранителите на депото гонят групата крадци, но те решават да се върнат няколко часа по-късно.

Хората в България са поставени в ситуация от законите на джунглата. Полицията бездейства спрямо циганските набези, хората виждат, че няма мирен начин да се защитят и в края на краищата отговарят на тормоза със сила. Защото тези ромчета са били изгонени не за първи път оттам и не за първи път отиват да крадат. В България практически нямаш право на лична самозащита, особено ако става дума за циганин (очевидно държавата разделя гражданите)

Спомнете си случая с отец Опиц, който простреля наркозависим, влязъл с взлом в кооперацията му, за да я обере. Е, сега Опиц е „хладнокръвния убиец“, който ще лежи в затвора. Вместо държавата да пази нормалните граждани, тя ги гази, когато те вземат защитата на собствеността и семейството си в свои ръце. Тази държава и това правосъдие толерират наркомани и цигани, а не нормалните хора. Но такава е държавата – циганските гласове определят правителства, наркотиците на престъпните босове носят пари за някои партии…

4 коментара to “БГ „ПРАВОСЪДИЕ“: ЦИГАНСКИТЕ НАБЕЗИ – ЗАКОННИ, А ЗАЩИТАТА – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ”

 1. ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците
  Утвърденъ съ Указъ № 721 отъ 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г.
  Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.
  Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.
  Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.
  Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.
  Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.
  Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.
  Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.
  Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.
  Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.
  Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията – околийския началникъ.
  Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.
  Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ „Държавенъ вестникъ“.
  Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).
  Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.
  Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.
  Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.
  Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.
  • ) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи – обнародванъ въ „Държавенъ вестникъ“ брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.
  Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.
  Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.

  Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.

 2. Не искам да отнемам правата на циганите. Искам само да имам същите права!
  Твърдя,че съм дискриминирана в собствената си страна.
  Беззаконие и лицемерие – за жалост това е.което получаваме!

 3. България си замина, цигани и турци остават тук – те да му мислят. Ние удържахме, колкото можахме на техните нападения – само на корумпираните държавници не можахме. Затова ни победиха.
  След 1989 – над 3 милиона Българи са напуснали България или са били убити. За грабежи и изнасилени Българки да не говорим, че темата е безкрайна.

 4. 20 години повтаряме едно и също. На всички ни е ясно, че никой не се занимава сериозно с циганската престъпност и по една друга причина, освен споменатите- ние обикновените българи да сме постоянно заети с дребните ,престъпления, които бавно изпиват силите ни , за да не се занимаваме с голееемите престъпления в държавен мащаб. Всеки ,който има някакъв имот е потенциална жертва, всеки ,който има възрастни близки …, всеки, който има деца…всеки, който има градина…Не е вярно, че нещо им дължим или ,че трябва да ги интегрираме- нали знаете ,че те си се харесват така, на тях им харесва да са на помощи, защото не обичат да работят…Българин може да работи и за 5 лева осем часа, но циганин-никога. Защо трябва ние да им осигурим жилища , че на нас кой ни осигурява, или кой им пречи да ходят на училище, кой ги кара да раждат на 10г.

Писането на кирилица е задължително

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s